Algemene voorwaarden Roei!proeven

1) Algemeen

 • Roei!proeven is een samenwerkingsverband tussen het Roei!blad en Stichting promotie Sloeproeien Nederland (sloeproeienNL)
 • sloeproeienNL beheert de website www.roeiproeven.nl
 • Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Roei!proeven
 • Opdrachtger is de persoon (de deelnemer) die een overeenkomst aangaat met Roei!proeven
 • Opdrachtnemer is de organisatie van Roei!proeven.

2) Aanbod en aanvaarding

Alle aanbiedingen van Roei!proeven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle bij een aanbieding verstrekte informatie is zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Deze zijn voor Roei!proeven slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk (per e-mail) is bevestigd. Een overeenkomst komt tot stand wanneer Roei!proeven binnen veertien dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt (per e-mail). 

3) Prijzen

Als prijs geldt hetgeen tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, etc is (zijn) de prijs (prijzen) steeds vermeld inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Roei!proeven gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.

4) Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient de betaling direct bij online bestelling  of uiterlijk bij entree tot het evenement te geschieden.
Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.
Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij alsnog van rechtswege in gebreke en gehouden alle door Roei!proeven te maken buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 25,- (prijspeil 2024) te betalen.

5) Annuleren

Betaling voor online aanmelden kan uitsluitend per iDEAL  bij het inschrijven. 

Bij annuleren gelden de volgende voorwaarden;

 • Bij annulering door opdrachtgever

  • Binnen 14 dagen voor de datum van het betreffende evenement is er geen restitutie van de betaling door opdrachtgever mogelijk. 
  • Binnen 21 tot 14 dagen voor de datum van het betreffende evenement ontvangt de opdrachtgever binnen 15 werkdagen 50% restitutie van de betaling.  
  • Tot 21 dagen voor de datum van het betreffende evenement ontvangt de opdrachtgever binnen 15 werkdagen 100% restitutie van de betaling. 
 • Bij annulering door opdrachtnemer (Roei!proeven)

  • Bij annulering vanwege weersomstandigheden (overmacht) ontvangt opdrachtgever geen restitutie.
  • Bij annulering door andere omstandigheden stelt opdrachtnemer alles in het werk om - na aftrek van gemaakte kosten - een zo groot mogelijk gedeelte van de betaling te restitueren. 

6) Aansprakelijkheid

 • Deelname aan Roei!proeven is voor eigen risico van opdrachtgever, derhalve kan Roei!proeven nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van Roei!proeven.
 • Indien Roei!proeven onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. 
 • Roei!proeven zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei schade bij de opdrachtgever of derden, zoals onder meer inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.
 • Indien derden vergoeding van schade van Roei!proeven claimen is de opdrachtgever gehouden Roei!proeven op eerste verzoek volledig te vrijwaren.
 • Roei!proeven zal nimmer aansprakelijk zijn voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de wederpartij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

7) Geschillen

Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank Zeeland-West-Brabant is in een dergelijk geval – indien het geschil tot haar absolute competentie behoort bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.

 

Kattendijke, april 2024