Disclaimer & Privacy

Roei!proeven is een samenwerkingsverband tussen het Roei!blad en Stichting Promotie Sloeproeien Nederland

Roei!proeven besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.roeiproeven.nl en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Roei!proeven niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Roei!proeven de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van deze site. Roei!proeven spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Roei!proeven kan echter niet garanderen dat de site www.roeiproeven.nl volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Roei!proeven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site www.roeiproeven.nl en/of gerelateerde pagina's op Facebook en Instagram, of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites die door derden worden beheerd. Deze links zijn informatief en worden op betrouwbaarheid getest. De beheerder van de site kan door derden geplaatste links verwijderen indien ze niet aan deze vereisten voldoen (bv. links voor louter commerciële doeleinden). Roei!proeven beschikt echter niet over een volledige controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. Roei!proeven aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloading naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roei!proeven, en desgevallend de auteur. Het is alleszins niet toegestaan informatie van deze site op enige wijze commercieel te gebruiken.

Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Roei!proeven heeft zijn uiterste best gedaan om de auteursrechten te regelen van alle op deze website gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen, geluids- en videofragmenten, en heeft toestemming gevraagd voor gebruik van dit materiaal voor de website. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat direct of indirect met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met de beheerder van deze site via contact@roeiproeven.nl, zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Website beheer

De website www.roeiproeven.nl wordt beheerd door Stichting Promotie Sloeproeien Nederland (www.sloeproeien.nl)

Privacy (Europese Privacywetgeving AVG)

 1. Stichting Promotie Sloeproeien Nederland (hierna: sloeproeienNL), gevestigd aan de Dorpsstraat 25, 4474 AA Kattendijke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 2. Kees Verweel is de Functionaris Gegevensbescherming van sloeproeienNL en Roei!proeven. Hij is te bereiken via contact@roeiproeven.nl  
 3. Roei!proeven verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, eventueel adresgegevens, eventueel telefoonnummer en e-mailadres
 4. www.roeiproeven.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@roeiproeven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 5. Roei!proeven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van een eventuele betaling, het verzenden van onze nieuwsbrief en om je te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 6. Roei!proeven neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 7. Roei!proeven deelt jouw persoonsgegevens niet met derden.
 8. Roei!proeven gebruikt cookies en/of vergelijkbare technieken.
 9. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Roei!proeven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@roeiproeven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie eventueel jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek. Roei!proeven wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 10. Roei!proeven bewaart voor de eigen administratie gegevens verstrekt bij het sluiten van een overeenkomst in een beveiligde database, welke uitsluitend door de eigenaar van Roei!proeven ingezien en gewijzigd kan worden. Roei!proeven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan svp contact op via contact@roeiproeven.nl  
 11. Gegevens verstrekt bij het aanmelden voor de Roei!proeven nieuwsbrief worden niet verstrekt aan derden en worden opgeslagen bij Laposta, waarmee Roei!proeven een verwerkersovereenkomst heeft gesloten. Laposta stelt de gegevens niet beschikbaar aan derden, en bewaart de gegevens in een beveiligde database. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de periodieke nieuwsbrief van Roei!proeven.
 12. Gegevens opgeslagen bij Roei!proeven worden voor onbepaalde tijd bewaard.
 13. Na verzoek tot verwijderen van gegevens worden deze per direct en definitief verwijderd.

 

Kattendijke, december 2023